Il Natale si avvicina e Filippo lo vede così...


 

          

Natale 2003

 

E poi, piano piano, tutti gli altri disegnano il loro Natale...

 

 
 

 
 

 
 

   
   

Il Nonno di Serena, Matteo Cossu, è un poeta.

E per Natale scrive e ci regala una poesia sulla pace.

L’ha scritta in gallurese .

E’ bellissima! Eccola…

 

Preghiera pa la paci

 

Matteu preca cun devozioni

pa chistu mundu di sofferenzi e di dolori

comu pridicà Nostru Signori

pa lu mundu paci e unioni.

Agghjti pa chistu Mundu pietai

di spignì chistu focu chi è bruscendi

la nostra intera Umanitai.

O Babbu Soberanu Creatori

di celi, tarra, mari e firmamentu

assisti chistu Mundu cun amori

chi è dugna nazioni in patimentu.

La paci è la cosa più interessanti

la brama d’ugna Cristianu

fine in d’ugna scola l’insegnanti

L’educazioni e la paci a lu sculanu.

Almi pa la guerra no si ni usia mai

ne bombi, ne mitragli e ne cannoni.

Regnia solu la paci e libbaltai

in d’ugna Paesi e in d’ugna Nazioni.

 

Matteo Cossu

Budoni- Natale 2003